zalaczniku_do_umowy_…, (.zip, 14.52 MB) »
lsr_zmiana_w_budzeci…, (.zip, 783.71 KB) »
dokumenty_do_konkurs…, (.zip, 12.88 MB) »
ogloszenie_konkursow…, (.zip, 837.63 KB) »
dokumenty_do_konkurs…, (.zip, 15.56 MB) »
Statut LGD
Strona główna » Statut LGD

dodano: 29.06.2016 r.|Drukuj|Wyślij
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/1
z 17 grudnia 2015r.
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”

STATUT STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”

z dnia 17 grudnia 2015r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o celach niezarobkowych.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015, poz. 378), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 349) oraz niniejszego Statutu.

 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 3. Nadzór nad lokalną grupą działania sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Gminy Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzanowice, Nędza, Kuźnia Raciborska przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celu Stowarzyszenia może prowadzić ono działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 3. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania, jak również z organami administracji rządowej lub samorządowej.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest: Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 8 B.

5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego, skrótu nazwy w brzmieniu „PDR” i pieczęci z danymi identyfikującymi Stowarzyszenie oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w językach obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.

 1. Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru Gmin: Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzanowice, Nędza, Kuźnia Raciborska, zwanych dalej gminami,

2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich,

3) promocja obszarów wiejskich położonych na terenie gmin, o których mowa

w pkt. 1

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach o których mowa w pkt.1,

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1

6) wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla gmin, o których mowa w pkt.1

7) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

8) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

9) wspierania procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej,

11) podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości naszych gmin oraz bezpieczeństwa mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie patologiom społecznym, edukację a także zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD.

 1. Stowarzyszenie wszystkie swoje cele realizuje na rzecz ogółu społeczności.

§ 8.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym tematycznie związanym z zakresem PROW tj. seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy,

b) imprez kulturalnych, takich jak targi, festiwale, koncerty, pokazy i wystawy, oraz sportowych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

- tworzenie promocyjnych stron internetowych,

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją PROW,

3) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu w ramach realizacji LSR,

4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

5) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z unijnych programów pomocy oraz innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

6) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW,

7) prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 11.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być :

 1. osoba fizyczna, która :

- spełnia warunki określone w art.3 ustawy prawo o

stowarzyszeniach (t.j. Dz.U.01.79.855 z późn.zm.),

- jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mieszkającym na

obszarze LGD

- złoży pisemną deklarację członkowską oraz zobowiąże się do

przestrzegania Statutu Stowarzyszenia,

- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

- na czas reprezentowania osoby prawnej lub organizacji

w Stowarzyszeniu, zawiesza się członkostwo tej samej osoby jako

osoby fizycznej.

 1. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego

[ustawa z 7 marca 2007 (t.j.Dz.U.Nr 64,poz.427)], która:

- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,

- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację

przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru

objętego LSR,

- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osób

reprezentujących osobę prawną w LGD.

3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji

celów Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Nabycie członkostwa następuje przez złożenie zarządowi pisemnej deklaracji

przystąpienia do Stowarzyszenia. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 stanowi

załącznik do niniejszego statutu.

2. Przyjęcie nowych członków i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu

następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w

terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć za pośrednictwem

Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje

odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest

ostateczne.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

2) przestrzegać niniejszych postanowień,

3) opłacać składki członkowskie

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

5) należycie wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji w organach

6) dbać o dobre imię stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:

1) mogą wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty Zarządowi Stowarzyszenia dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 14.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3) śmierci.

§ 15.

1. Członkiem wspierającym (partnerem) może być osoba fizyczna lub

prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz

akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez

Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 1. Ustanie członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek::

1) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

2) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

3) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.

 1. Nadanie godności członka honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 1. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 2. Ustanie członkostwa przez członka honorowego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) na wskutek utraty osobowości prawnej członka honorowego,

2) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

3) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia

doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania w

sprawie wykluczenia jest ostateczna i jest podejmowana na pierwszym Walnym

Zebraniu po złożeniu odwołania.

2. Do podjęcia przez Walne Zebranie uchwały w sprawie odwołania, osoba która je

wniosła jest zawieszona w prawach członka.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Rada,

3) Zarząd,

4) Komisja Rewizyjna.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 2. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 3. Głosowania odbywają się w trybie jawnym.

§ 19.

 1. Przyjmuje się zasadę, że praca we władzach Stowarzyszenia jest działalnością społeczną wykonywaną nieodpłatnie.

§ 20.

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów.

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku lub:

1) w każdym czasie – z własnej inicjatywy

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, wywieszając ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia i zamieszczając je na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 20 ust. 1,

2) jeżeli nie zostaną spełnione wymogi ust.6 pkt 1 Zarząd jest zobowiązany zwołać zebranie członków z tym samym programem w terminie do 14 dni. W tym przypadku o miejscu i terminie obrad zawiadamia się w sposób określony w ust.5, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. W przypadku niespełnienia wymogu ust.6 pkt 1 uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

 1. Postanowień ust. 6 nie stosuje się do głosowań w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 2. Wnioski , o których mowa w ust.2 pkt 2 i 3 wymagają pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.

 3. W przypadkach określonych w ust.2 pkt 2 i 3 Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 22.

 1. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie 60 dni przed upływem kadencji władz określonej w § 18 ust. 3.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych na Walnym Zebraniu członków. Wyboru przewodniczącego dokonuje się na początku każdego Walnego Zebrania.

 4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół.

§ 23.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) zatwierdzanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) z zastrzeżeniem § 24 ust. 6, § 25 ust. 3 wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5) uchwalanie statutu i jego zmian,

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich,

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków

2. Cały Zarząd lub każdy z jego członków mogą być odwołani przed upływem

kadencji na wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej

2) nie mniej niż 1/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.

3. Cała Komisja rewizyjna lub każdy z jej członków mogą być odwołani przed

upływem kadencji na wniosek nie mniej niż 1/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 24.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 2. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i  dwóch Wiceprezesów.

 3. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:

 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

 2. zrzeczenia się funkcji,

 3. odwołania z funkcji.

 1. Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

 2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wnioskowanie do Rady w sprawach uchwalania rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) przygotowanie na Walne Zebranie Członków propozycji w sprawie wysokości składek członkowskich,

8) opracowywanie i realizacja LSR,

9) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW,

10) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

11) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

12) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

8. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie składania

oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu

Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym . Prezesa lub Wiceprezesów oraz innej osoby upoważnionej przez Prezesa.

9. Uchwały Zarządu podpisują Prezes lub Zastępca Prezesa łącznie z innym

członkiem Zarządu.

§ 25.

 1. Rada jest organem którego skład jak i właściwości działania reguluje art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015, poz. 378).

 2. W skład Rady wchodzi od 4 do 8 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 3. Członek Rady traci swój mandat w przypadku:

 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

 2. zrzeczenia się funkcji,

 3. odwołania z funkcji

 4. odwołania z funkcji przedstawiciela do LGD

 5. złożenia nieprawidłowego oświadczenia o bezstronności

 6. uchylania się od uczestnictwa w pracach Rady

 7. stwierdzenie, że członek Rady pozostaje w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia z członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej.

 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, a w razie niemożności wykonywania przez niego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego Rady.

 2. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów 50% + 1.

 3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§ 26.

Do kompetencji Rady należy:

1)do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji w formie uchwały, zgodnie z art.62 ust.4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,

2) uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

3) podejmowanie decyzji dotyczących projektów, które mają zostać zrealizowane przez Stowarzyszenie,

4)  zatwierdzanie projektów LSR na podstawie projektu opracowanego przez Zarząd,

5) opiniowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, celem ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków, na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 27.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 4 do 6 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 3. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami Rady i Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu i Rady w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa ani w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia w LGD.

 4. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:

 1. ustania członkostwa w stowarzyszeniu,

 2. zrzeczenia się funkcji,

 3. odwołania z funkcji.

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Nadzór nad Radą i Zarządem Stowarzyszenia w zakresie ich

działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów.

2) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

5) prawo żądania od członków, pracowników oraz władz stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do składania sprawozdań ze swej

działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 2-4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości stanowiące jego własność, oraz wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu.

§ 30.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,

subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 31.

Wszelkie dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Pliki do pobrania
Statut LGD z 17.12.2015 r., (.doc, 92.5 KB) »
Portal www.grupadzialania.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij